10 març 2010

Ses Calldetenes

Sóc la Laura Vila, infermera de Salut i Escola des de fa 2 cursos del SES de Calldetenes.

En aquest centre hi cursen els seus estudis: 83 alumnes a 1er d'ESO; 60 a 2on d'ESO; 60 a 3er d'ESO; 54 a 4rt d'ESO.

Què hi fa una infermera de l'Àrea Bàsica de Salut en un centre docent?

El Programa Salut i Escola gira entorn de l’equip d’atenció primària de salut (principalment el professional d’infermeria), d’acord amb l’interès del Departament de Salut i la Direcció General de Salut Pública per potenciar i impulsar activitats d’atenció comunitària. Proposant una col·laboració estratègica amb l’equip d’atenció primària amb la finalitat d’apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, tot habilitant un espai confidencial de consulta en el centre d’educació secundària, la CONSULTA OBERTA DE INFERMERIA, on els alumnes  d’ESO (bàsicament els de tercer i quart) poden accedir de manera espontània.

A part de la Consulta Oberta, la infermera també col·labora en la organització de tallers, xerrades interactives, grups de discussió, reunions, role-playing... de promoció de la salut d’acord amb les necessitats, ja sigui dels mateixos adolescents o dels professors.

Al SES de Calldetenes el curs passat es van fer 46 consultes, cal recordar que el curs 2008-2009 encara no hi havia 4rt d'ESO. Els principals temes que es van tractar van ser: Sexualitat i afectivitat (28,26%); Consum de substàncies (28,26%); Salut alimentària (10,87%); Salut Mental (8,70%); altres temes (23,91%).

També es van fer Tallers sobre TABAC, SEXUALITAT, PRIMERS AUXILIS.

Deixa un comentari
5 març 2010

Programa Salut i EscolaEl Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d'Educació, i de Salut, per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. S'adreça a la població adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats.
Objectius:
Millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.
Potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció i prevenció de la salut relacionats preferentment amb:
- la salut mental
- a salut afectivo-sexual
- el consum de drogues, alcohol i tabac
- els trastorns relacionats amb l’alimentació
Afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat: Consulta Oberta.

A la comarca d'Osona ,16 infermeres d'Atenció Primària, que pertanyen al Programa Salut i Escola, van regularment als 24 centres docents (públics o concertats) de secundària.

Deixa un comentari