Document de voluntats anticipades

allloro 26 abril 2011

 
Què és?
És el document per mitjà del qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin d’expessar personalment la seva voluntat.
Què cal?
Com que es tracta de manifestar anticipadament la voluntat respecte de situacions que poden afectar la salut i l’autonomia individual, comporta necessàriament un procés previ de reflexió respecte dels propis valors o principis vitals.
Aquest procés de reflexió és aconsellable que sigui orientat per l’assessorament del seu metge i que sigui en el marc de la relació metge pacient.
Quan es fa?
Les voluntats anticipades es poden expressar de manera més concreta si es coneixen les possibiliats evolutives d’una determinda malaltia, però és possible també expressar-les de manera preventiva, més vagament o genèricament si no s’està afectat per cap malaltia o s’està lluny de la situació a la qual fa referència la voluntat.
Com es fa?
El reconeixement legal del document de voluntats anticipades és a la Llei 21/2000 del Parlament de Catalunya que, respecte a la salut i l’autonomia del pacient, preveu entre d’altres l’atorgament del document de voluntats anticipades.
La llei estableix que la formalització pot fer-se davant notari o bé davant de tres testimonis, dos dels quals no han de tenir relació de parentiu amb l’interessat.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3353/cdva2010.pdf

Deixa el teu comentari