Què és el SISO?

El Sistema Integrat de Salut d’Osona és la suma d’entitats proveïdores d’assistència sanitària que treballen amb l’objectiu de donar una resposta coordinada a les necessitats de salut del ciutadà.


Entitats que conformen el SISO


Missió, Valors i Visió comuns dels proveïdors que integren la comunitat

LA MISSIÓ
Apropar i facilitar l’assistència sanitària a la persona per oferir qualitat de servei amb eficiència

ELS VALORS
1. Orientació a la comunitat
La població és l’eix central sobre el que el sistema i els proveïdors s’organitzen per satisfer les seves necessitats.

2. Cooperació
Potenciar l’ajut mutu i equitatiu entre els proveïdors.
La transparència en la comunicació, en la presa de decisions i en la informació.

3. Professionalitat
Cal orientar els professionals d’acord amb la visió definida i la clau està en la seva professionalitat. A fi d’assolir la visió, necessitem la màxima professionalitat de totes les persones que estan dins el sistema sanitari, essent aquest, un criteri de valoració comú a per tothom, més enllà del nivell assistencial o institució a la que pertanyen.

LA VISIÓ
La millora de la salut de la població.


Línies estratègiques

• Sistema d’informació / Informàtica
• Coordinació de serveis sanitaris / continuum assistencial
• Millora de la prescripció farmacèutica
• Aliances estratègiques (compartir estructures assistencials)
• Gestió compartida
• Adequació del nivell d’assistència
• Programes d’assistència integrada


Què pretenem?

• Millorar el servei als ciutadans
• Més implicació dels professionals
• Ser més eficients amb els recursos disponibles


Punts clau d’actuació

• Increment capacitat de resolució de l’Atenció Primària
• Racionalització de l’Atenció Especialitzada
• Coordinació de fluxos. Informació entre àmbits assistencials
• Racionalització i millora de l’Atenció Continuada i Urgències
• Racionalització de la prescripció farmacèutica
• Millora en els sistemes d’informació


Factors d’èxit

• Corresponsabilitzar els professionals
• Invertir en tecnologia informàtica en el territori
• Adequar l’assistència en el lloc més eficient