Drets i deures dels ciutadans

allloro 15 desembre 2011

Tot i que fa molts anys que es parla dels drets de les persones en l’àmbit de la salut, el llenguatge dels drets és molt nou. L’any 1973 l’Associació Americana d’Hospitals va publicar la Declaració de Drets dels Pacients. Aquesta carta ha estat el model de referència de les cartes de drets dels pacients posteriors.
Inicialment només es parlava de drets dels pacients, però de mica en mica s’ha anat prenent consciència que el ciutadà no només té drets, sinó que també té deures.
Per això, a grans trets, els seus drets en relació amb la salut i l’atenció sanitària serien aquests

  • Drets relacionats amb la igualtat: són drets que recorden que vostè no pot ser objecte de discriminació per cap motiu, i que vostè, com qualsevol ciutadà, ha de tenir accés als serveis de salut i ha de ser tractat amb la màxima consideració i respecte.
  • Drets relacionats amb l’autonomia: són els que defensen el seu dret a rebre informació i a poder prendre les pròpies decisions en l’àmbit de la salut i l’atenció sanitària. També se li reconeix el dret a disposar i a accedir a la història clínica, i el dret que es garanteixi la seva intimitat i la confidencialitat de les dades de salut.
  • Drets relacionats amb la protecció de la integritat de la persona: són drets que garanteixen que les actuacions sanitàries, l’aplicació de les noves tecnologies genètiques i la investigació científica es portaran a terme sempre en benefici seu.

A grans trets, els seus deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària serien aquests:

  • Deures respecte a la pròpia salut: vostè és el principal responsable de la seva salut.
  • Deures respecte al sistema sanitari: vostè ha de respectar les normes establertes en cada centre, les instal·lacions i els serveis sanitaris.
  • Deures respecte als professionals i el personal dels centres de salut: vostè té el deure de respectar totes les persones que treballen al centre de salut on sigui atès.
Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com

Deixa el teu comentari