Intimitat

allloro 22 desembre 2011

La intimitat és un valor i un dret fonamental que les infermeres cal que protegim, perquè d’aquesta manera estem protegint la seva dignitat.
El respecte a la intimitat inclou:

  • El respecte a la intimitat física o corporal, que consisteix a protegir el seu cos de la mirada dels altres i del maneig o de la manipulació per part d’altres persones. 
  • El respecte a la intimitat psicològica o interior, que exigeix ser molt curós amb els seus pensaments, la seva ideologia, la seva vida afectiva, les seves creences i valors…
  • I finalment, el respecte a la confidencialitat, que vol dir preservar totes les seves dades relacionades amb la seva salut i la seva vida personal. Conscients que en la història clínica hi ha informació sensible, vetllarem perquè aquestes dades no es donin a conèixer més enllà del que és estrictament necessari per l’atenció a la seva salut.

La protecció d’aquest dret queda recollida a la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), a la Constitució Espanyola (1978), a la llei catalana 21/2000 i l’espanyola 41/2002. El respecte a la intimitat també és un dels drets expressats en la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. El Codi d’Ètica del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona demana a les infermeres que siguin molt respectuoses amb la seva intimitat. Per això, quan una infermera tingui cura de la seva salut ha d’esperar que sigui sensible amb la seva intimitat física, no reveli aspectes de la seva vida íntima i conservi de manera confidencial tota la informació generada en el seu procés d’atenció.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Deixa el teu comentari